Gaois

Foireann Gaois

Cuid d'fhoireann Gaois, Samhain 2019

An tOllamh Ciarán Mac Murchaidh (Stiúrthóir tionscadal): Rugadh Ciarán i gCo. Fhear Manach agus fuair sé a chuid meánoideachais ar Choláiste Mhichíl, Inis Ceithleann. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (BA, MA, PhD, HDipEd) agus Ollscoil Phontaifiúil Mhaigh Nuad (BD, DLT) é. Tá tréimhsí caite aige ag teagasc in Ollscoil Mhá Nuad agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, áit a raibh sé ina Dhéan Taighde & Léinn Dhaonna ó 2010-2013. Tá sé ina bhall de Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (Acadamh Ríoga na hÉireann), ina Chomh-Eagarthóir ar Studia Hibernica agus ina Eagarthóir Gaeilge ar Eighteenth-Century Ireland/Iris an Dá Chultúr. Tá suim ar leith aige i ngramadach na Gaeilge, i litríocht chráifeach an 18ú hAois agus san aistriúchán.

Clare Coughlan (Riarthóir tionscadal taighde): Tá B.Sc. i bhFiontraíocht le Gaeilge Fheidhmeach ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath aici.

An Dr Úna Bhreathnach (Bainisteoir eagarthóireachta): Tá bunchéim san Iodáilis agus sa bhfealsúnacht aici agus iarchéim sa Staidéar Eorpach. Bhain a tráchtas PhD leis an dea-chleachtas sa phleanáil téarmaíochta. Príomhthaighdeoir (PI) ar thionscadal Dúchas agus ar thionscadal Ainm. Comhúdar ar Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE (Cló Iar-Chonnacht, 2013). Ball den Choiste Logainmneacha. Tá sí ina leasuachtarán ar Chumann Téarmeolaíochta na hEorpa (EAFT).

An Dr Gearóid Ó Cleircín (Bainisteoir cáilíochta): Tá bunchéim sa Nua-Ghaeilge agus san antraipeolaíocht aige ó Ollscoil Mhá Nuad chomh maith le dochtúireacht sa Nua-Ghaeilge a bhain le cúrsaí caighdeáin agus canúna. Príomhthaighdeoir (PI) ar dhá thionscadal taighde i réimse na téarmeolaíochta, Téarma agus LEX. I measc na spéiseanna taighde atá aige tá an téarmeolaíocht, an béaloideas agus gnéithe éagsúla de na daonnachtaí digiteacha. Ball den Choiste Téarmaíochta.

An Dr Brian Ó Raghallaigh (Bainisteoir teicniúil): Tá bunchéim sa ríomhtheangeolaíocht aige agus iarchéim dochtúireachta sa teangeolaíocht (teicneolaíocht urlabhra). Is leis fuaimeanna.ie agus Fuaimeanna na Gaeilge (Cois Life). Príomhthaighdeoir (PI) ar thionscadal Logainm agus ina bhall de choistí eagarthóireachta agus bainistíochta Fhoclóir Stairiúil na Gaeilge (RIA).

Mairéad Nic Lochlainn (Eagarthóir taighde): Tá B.A. International sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis chomh maith le hArd-Dioplóma san Oideachas aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus M.A. i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

An Dr Conchúr Mag Eacháin (Eagarthóir taighde): Tá bunchéim agus iarchéimeanna sa Ghaeilge agus sa Léann Ceilteach aige ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Bhain a thaighde dochtúireachta le Gaeilge Oiriall agus le meathlú na Gaeilge sa dúiche sin. Scríobh sé an leabhar Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana (Cois Life, 2014). I measc na spéiseanna taighde atá aige tá an chanúineolaíocht, an fhoclóireacht, tréimhse na hAthbheochana, an logainmníocht agus an béaloideas.

Jamie Murphy (Eagarthóir taighde): Tá bunchéim sa Fhraincis agus sa Ghaeilge aige ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh chomh maith le M.A. i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Rinne sé a thráchtas M.A. ar theoiric an aistriúcháin i Litríocht na nÓg. Chomh maith leis seo, chaith sé seal san aonad aistriúcháin GA i bParlaimint na hEorpa in Lucsamburg. Tá spéis aige i réimse na drámaíochta, na téarmeolaíochta agus an aistriúcháin trí chéile. Tá dochtúireacht idir lámha aige faoi láthair a phléann le réimse theoiric an aistriúcháin agus drámaíocht aistrithe na Gaeilge sa 20ú agus 21ú haois.

An Dr Mícheál J. Ó Meachair (Eagarthóir taighde): Tá bunchéim sa Nua-Ghaeilge agus i Stair na hEalaíne, agus M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Fuair sé céim dochtúireachta i réimse na teangeolaíochta corpais i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Dhírigh an taighde dochtúireachta seo ar chorpas acmhainní oideachais a thiomsú (EduGA) agus ar anailís a dhéanamh ar an gcastacht teanga sa chorpas sin. Is ríomhchláraitheoir agus logánaitheoir bogearraí é, agus is comhbhunaitheoir de chuid an Ríomhacadaimh é. I measc na spéiseanna taighde atá aige tá an teangeolaíocht chorpais agus teicneolaíochtaí teanga.

Fionnuala Cloke (Eagarthóir taighde): Tá B.A. sa Bhéarla agus sa Nua-Ghaeilge ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath aici agus M.A. i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Jeaic Mag Fhinn (Cúntóir eagarthóireachta taighde): Tá bunchéim i dTeanga & Litríocht na Gaeilge agus sa Mhatamaitic aige ó Ollscoil Notre Dame agus M.A. sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhain a thráchtas M.A. le scéalta gaisce a bailíodh mar chuid de Bhailiúchán na Scol agus an inscne.

Cathal Burke (Cúntóir eagarthóireachta taighde): Tá B.A sa Nua-Ghaeilge agus sa Stair aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, áit a ndearna sé M.A i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge chomh maith. Thosaigh sé le grúpa taighde Gaois in 2018 i ndiaidh dó intéirneacht aistriúcháin agus foilsitheoireachta a dhéanamh sa Ghúm. Bhain sé Ard-Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil amach ó Chumann Onórach Óstaí an Rí le gairid.

Oisín Goodman (Cúntóir Eagarthóireachta Taighde): Tá B.A sa Ghaeilge aige ó Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste agus tá M.A. sa Nua-Ghaeilge aige ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Michelle Dunne (Mac léinn PhD): Tá B.A. sa Bhéarla agus sa Nua-Ghaeilge aici ó Ollscoil Mhá Nuad agus rinne sí M.A. sa Nua-Ghaeilge san ollscoil chéanna. Scríobh sí miontráchtas ar mhionlogainmneacha agus ar bhéaloideas pharóiste dlí Rú Chonaill, Contae na hIarmhí, idir 2012 agus 2013. Bhuaigh sí Duais Ríocht na Midhe 2018 as alt a scríobh sí ar mhionlogainmneacha cuimhneacháin sa Mhí agus san Iarmhí. Tá spéis aici i mbéaloideas, i gcanúineolaíocht agus i (mion)logainmníocht na hÉireann. Baineann a cuid taighde le heolas faoi mhná agus ó mhná sa chnuasach béaloidis a bhailigh Seán Mac Mathúna (1876-1949) in iarthuaisceart an Chláir.

Justin Ó Gliasáin (Mac léinn PhD): Tá bunchéim aige sa Nua-Ghaeilge agus sa tíreolaíocht agus M.A. sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad, chomh maith le Dioplóma Iarchéime i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán ó Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. Tá spéis aige sa logainmníocht, sa chanúineolaíocht agus sa teangeolaíocht. Baineann a chuid taighde le mionlogainmneacha i gContae Chill Dara.

Michal Boleslav Měchura (Comhairleoir teicniúil): Innealtóir ríomhaireachta é Michal. Tá céim mháistreachta sa ríomhtheangeolaíocht aige ó Choláiste na Tríonóide agus tréimhse caite aige mar innealtóir logánaithe bogearraí le Microsoft. Tá céim PhD sa ríomhfhoclóireacht ar bun aige faoi láthair in Ollscoil Masaryk. Tá spéis aige sa teicneolaíocht teanga agus sna daonnachtaí digiteacha.

Ronan Doherty (Comhairleoir teicniúil): Sainchomhairleoir deartha agus ríomhaireachta é Ronan. Taithí aige ag plé le gnéithe éagsúla de na daonnachtaí digiteacha, den teicneolaíocht taighde agus den fhoilsitheoireacht ilmheán. Ag obair le Gaois ó 2013 i leith. Ailtire teicniúil ar thionscadail eile i léann na Gaeilge mar COMHARTaighde agus Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge.

Foireann taifeadta fuaime (tionscadal Logainm)

 • Micheál Holmes, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Liam Mac Con Iomaire, Co. na Gaillimhe
 • Fiachra Mac Gabhann, Co. Lú
 • Seosamh Mac Muirí, Co. Liatroma
 • Póilín Ní Chiaráin, Co. Mhaigh Eo
 • Neasa Ní Chinnéide, Co. Chiarraí
 • Mathúin Ó Caoimh, Co. Thiobraid Árann
 • Pádraig Ó Cearbhaill, Co. Luimnigh
 • Joe Ó Domhnaill, Co. Dhún na nGall
 • Áine Uí Fhoghlú, Co. Phort Láirge
 • Micheál Ó Diarmada, Co. Chill Chainnigh
 • Pádraic Mac Craith, Co. na Mí
 • Éamon de Buitléar, Co. Chill Mhantáin
 • Áine Uí Chuill, Co. Chorcaí
 • Caoimhín Ó Muirigh, Co. Ros Comáin
 • An Canónach Séamas de Vál, Co. Loch Garman
 • PJ Mac Gabhann, Co. Mhuineacháin
 • Úna Uí Rócháin, Co. an Chláir
 • Mícheál Ó Mainnín, Co. Shligigh
 • Cynthia Ní Mhurchú, Co. Cheatharlach
 • Liam Ó Maidín, Co. an Longfoirt
 • Aengus Finnegan, Co. na hIarmhí
 • Fidelma Ní Ghallchobhair, Co. Chill Dara
 • Adrian Ó Brádaigh, Co. Uíbh Fhailí
 • Caoimhín Ó Néill, Co. Laoise
 • Rióna Ní Fhrighil, Co. an Chabháin
 • Tomás Ó Máille, Co. Mhaigh Eo (logainmneacha Dhúiche Sheoigheach)
 • Robbie Hannan, Co. an Dúin

Comhairleoirí Acmhainní Oideachas (tionscadal Logainm)

 • Clíodhna Ní Bhriain (bunleibhéal)
 • Fiachra Mac Gabhann (tríú leibhéal)

Sa bhreis orthu sin thuas, rinne na daoine seo a leanas obair ar na tionscadail éagsúla ó 2005 i leith: Fionn Ó hEithir, Tomás Ó Maolalaidh, Brenda Nic Giolla Mhichíl, Éadaoin Nic an Phríora, Clíona Ní Lachtáin, Sinéad Ní Chrualaoi, Sandra Ní Mhaoláin, Daithí Mac Lochlainn, Máirtín Mac Aodh, Louise Smith, Ania Paluch, Donla uí Bhraonáin, Adrian Ó Brádaigh, Caitríona Ní Mháille, Cáit Nic Fhionnlaoich, Michelle Ryan, Oisín Ó Doinn, Ciara Ní Riain, Micheál Ó Maolrúnaigh, Eibhlín Nic Gearailt, Máirín Nic Giolla Chumhaill, Cara Spillane, Ciarán Mac Raghnaill, Ruth Ní Shiadhail, Colm Ó Ciardubháin, Eileen Lynch, Róisín Mulford, Maura Ní Lionscaigh, Rory O'Connor, Fiona Nic Fhinn, Aoileann Ní Riain, Éadaoin Ní Chróinín, Ciara Ní Chuilinn, Doireann McCombe, Stiofán Mac Conmara, Sorcha Ní Mhurchú, Fionnuala Cloke, Ciara Ní Dhrisceoil, Edel Ní Mhuirthile, Caoimhín Mac Giolla Easpaig, Ian Malcolm, Rúadhán Ó Deasmhúnaigh, Gearóidín Nic Fhiobhuí, Audrey Ní Loingsigh, Pól de Barra, Amanda Ní Dhufaigh, Ciara Ní Bhroin, John Prendergast, Piaras Ó Droighneáin, Séamas Ó Fearghail, Julie O'Farrell, Emma Ní Fhaoláin, PJ Mac Gabhann, Antoine Ó Griallais, Ursula Mhic Cárthaigh, Ailbe O'Reilly, Colm Brussels, Frances Mulraney, Orlaith Nic Ghearailt, Natasha Mc Aleese, Caitríona Nic Bhloscaidh, Antóin Ó Ríagáin, Aengus Finnegan, Jill Mc Mahon, Derek O'Brien, Stephen Joyce, Sarah Walsh, Feena Tóibín, Éanna Motherway, Ashling Harteveld, Máire Áine Ní Shúilleabháin, Therese Collins, Moya Gorman, Emma Nic Thomáis, Amy Ní Cholgáin, Declan Quinn, Gearóid Ó Conchubhair, Deirdre Devlin, Fionnuala de Barra-Cusack, Margaret Quinn, Katie Ní Riain, Marion O'Connell, Siobhán O'Donnell, Luke Carroll, Mairéad Willis, Fearghal Ó Raifeartaigh, Justin Ó Gliasáin, Oisín Montanari, Kerron Ó Luain, Hannah Ní Chonghaile, Tomás Ó Murchú, Hugh Rowland, Sarah Eaton, Cillian Hanaphy, Katie Ní Loingsigh, Sorcha Ní Chnoic, Michelle Dunne, Sophie Osborne, Harriet Ní Chinnéide, Katie Nic Craith, Shane Wagy, Nils Pappers, Póilín Nic Géidigh, Tara Nic Cána, Conchúr Ó Sé, Katie Ní Fhaoláin, Daniel McWilliams, Fiona Faherty, Darragh Ó Caoimh, Muireann Ní Mhurchú agus Shauna Conway.

Ba í an Dr Caoilfhionn Nic Pháidín Stiúrthóir na dTionscadal idir 2004 agus Deireadh Fómhair 2015.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.